Prebona AB (publ): Delårsrapport Januari - Mars 2019

Report this content

Delårsrapport Q1 2019 Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 januari – 31 mars 2019 koncernen

• Nettoomsättningen uppgick till 539 711 (219 739) SEK

• Rörelsens intäkter uppgick till 874 959 (351 379) SEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 952 738 (-1 865 519) SEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 199 977 (-1 539 102)SEK

• Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,12) SEK

• Antal aktier vid periodens utgång är 17 880 753 st. (15 626 653 st.)

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Prebona lanserar ny hemsida och företagsprofil
  • Prebona rekryterar försäljningschef samt key account manager
  • Prebona genomför en riktad emission
  • Transportföretag börjar köpa Prebona OdorControl
  • Polygiene lanserar Odor Crunch på världens största fackmässa för sportkläder
  • Prebona tecknar återförsäljaravtal med RCM AB

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Prebona tecknar LOI med distributör i Sverige
  • Prebona erhåller initial order från en kund i Tyskland
  • Prebona erhåller initial order från tillverkare av handväskor
  • Prebona genomför en riktad emission


Kort om Prebona AB (publ)

Prebona är ett nano- och ytteknikbolag som levererar miljömässiga produkter med överlägsen funktion inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt HealthCare). Bolagets produkter bygger på Prebonas patenterade teknologi, Prebona CompoTech, som medger att Prebonas kunder kan tillgodose viktiga behov på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Prebona vill bli en globalt ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar för specifika användningar inom industrier som representerar stort värde och god tillväxt. Prebona HealthCare AB är ett helägt dotterbolag för att utveckla lösningar baserade på Prebonas teknologi inom HealthCare, bland annat substans mot antibiotikaresistens. Prebona Inc. är ett helägt dotterbolag för att utveckla marknaden för Prebonas produkter i USA. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com. 

VD-ord

Prebona fortsätter att fokusera på försäljning. Vi har nu byggt upp stommen till en mycket kompetent försäljningsorganisation med en ny försäljningschef och nya key account managers. Det erfarna försäljningsteamet utvecklar försäljningen dels genom egna kanaler, dels via återförsäljare och dessutom även mot industriella partners. Initialt bearbetas kunder i Sverige och Tyskland där vi räknar med att nå resultat delvis under andra kvartalet men framförallt från och med det tredje kvartalet.

Försäljningen under Q1 2019 uppgick till cirka 538 000 kr, vilket är en ökning med 140% jämfört med samma period förra året och är ett resultat av de försäljningsaktiviteter som genomförts samt att försäljningen till textilbranschen har gått bra. Trots ökad försäljning var målsättningen att sälja för betydligt mer under Q1 2019. En anledning till att vi inte nådde våra försäljningsmål är att försäljningen till färgfackhandeln inte har levt upp till förväntan på grund av fortsatta utmaningar avseende en försenad produktlansering. Här arbetar vi proaktivt för att kompensera bortfallet.

Det är främst Prebona OdorControl som ökar i försäljning och därför lägger vi allt mer fokus på denna produkt. Det är tydligt att Prebona har en unik produkt och ett attraktivt erbjudande för breda kundgrupper inom området för lukteliminering. Dessutom är många trender i samhället gynnsamma för Prebona, t.ex. att kunder efterfrågar lösningar som är effektivare, mer ekonomiska och miljömässigt hållbarare än konkurrerande produkter som exempelvis ozon. Ett exempel på kunders behov av nya lösningar är ett helt nytt koncept för eliminering av lukt som dotterbolaget Prebona Inc i USA har utvecklat tillsammans med det amerikanska modeföretaget Edie Parker. Det har nu resulterat i en första kommersiell order avseende lukteliminering i handväskor och cigarettetuier. Produkterna har producerats av Prebonas nya partner RCM i Sverige.

Utöver det projektet har det amerikanska dotterbolaget under perioden utvecklas väl med avseende på det stora antal kundprojekt som drivs i en relativt sen fas. Dessutom fortskrider arbetet med att utveckla ett nät av distributörer och återförsäljare på den amerikanska marknaden.

Etableringen av Prebona HealthCare AB i Lund under hösten 2018 har så här långt givit mycket positiva effekter. Miljön inom den Life science inriktade företagsinkubatorn SmiLe på Medicon Village i Lund tillgängliggör en rad relevanta resurser. Bland annat får vi tillgång till en omfattande infrastruktur av analysinstrument samt resurser inom prekliniska och kliniska tjänster. Dessutom finns där ett stort industriellt kontaktnät avseende potentiella samarbetspartners och kunder inom läkemedelsindustrin. Den utökade kapaciteten av analytisk utrustning kommer att underlätta och snabba på utvecklingen av Prebona CompoTech för medicinska tillämpningar, t.ex. Prebona AgSol mot antibiotikaresistens. 

Även inom affärsutvecklingen har början av 2019 givit en bra start för Prebona HealthCare. Vi deltog på BIO-Europe i Wien under mars månad där vi hade flera bra möten och diskussioner med intressanta och relevanta läkemedelsföretag inom både veterinärmedicin och humanmedicin. Dessa diskussioner har nu resulterat i ett mindre antal sekretessavtal för att ge möjlighet att gå vidare med djupare diskussioner.

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ.)

Kommentar till resultatet och finansiering

Försäljningen ökade med 140% jämfört med samma period 2018. Kostnaderna har ökat något men bolaget har genomfört ett program för att reducera de fasta kostnaderna som kommer att få fullt utslag under det tredje kvartalet. Den underliggande försäljningsutvecklingen är positiv och bolagets pipeline av affärsmöjligheter ökar stadigt. Bolaget har sedan årsskiftet genomfört riktade emissioner om 3,2 miljoner kronor. Det är bolagets bedömning att tillgängliga likvida medel är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 2019. Dessutom drivs verksamheten kostnadseffektivt med stor andel provisionsbaserad ersättning där det är möjligt. En mer offensiv strategi kan föranleda en kapitalanskaffning.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight).

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 17 880 753 stycken utestående aktier.

Ägarförhållanden i %

Christian och Jessica Östberg                       39,46                             

Bo T Förvaltning                                                                                                   7,16

S-Bolagen AB                                                                                                        6,83

Claes De Geer                                                                                                       6,72

Rcm Engineering                                                                                                                                  3,61

Small Particle Technology Gbg                                      3,51

Lars-Ove Sandberg                                                                                            3,30

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Kommande rapporttillfällen

Prebona AB (publ) lämnar Q2-rapport 2019-08-29

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 

Stockholm 2019-05-22

Verkställande direktören på uppdrag av styrelsen i Prebona AB (publ) 

Prenumerera

Dokument & länkar