Prebona AB (publ) genomför en mindre riktad emission genom kvittning av lån

Simrishamn –Prebona AB (publ)meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma den 11 juni 2019, beslutat om en riktad emission av 350 890 aktier. 

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 2,85 kronor per aktie motsvarande 10,00 procents rabatt av den genomsnittliga kursen för aktien under den period på 10 handelsdagar som slutade den 26 juni 2019. Teckningstiden avslutades den 27 juni.

Emissionen innebär en utspädning om ca 1,9 % samtidigt som det för bolaget innebär 1 000 000 kr i minskade lån. Kostnaden för emissionen uppgår till ca 15 000 kronor. Den riktade nyemissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och har riktats till en begränsad krets investerare. 

Motivet till den riktade nyemissionen är att, tids- och kostnadseffektivt, tillföra Prebona kapital med avsikt att stärka soliditeten, minska kostnaderna samt gynna alla aktieägare. Medlen kvittar ett befintligt lån.

Bolaget har nu 18 065 653 aktier och aktiekapitalet är 920 827,15 kr.

Följande investerare har köpt aktier i den riktade nyemissionen; Bo Tillman 350 890 aktier. 

För ytterligare information kontakta: 

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019.

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar