Prebona AB (publ) genomför en riktad emission

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma den 29 maj 2017, beslutat om en riktad emission av 601 093 aktier.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 3,66 kronor per aktie motsvarande 90 procent av den genomsnittliga kursen för aktien under den period på 15 handelsdagar som slutade den 20 oktober 2017. Teckningstiden började den 25 oktober för den riktade emissionen och avslutas den 26 oktober.

Emissionen innebär en utspädning om ca 3,8 % samtidigt som bolaget tillförs 2 200 000 kr i likvida medel. Kostnaden för emissionen uppgår till 15 000 kronor. Den riktade nyemissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och har riktats till en begränsad krets investerare.

Motivet till den riktade nyemissionen är att, tids- och kostnadseffektivt, tillföra Prebona kapital med avsikt att stärka likviditeten samt gynna alla aktieägare. Samtidigt bedöms de nya aktieägarna tillföra bolaget strategiskt viktig kompetens bland annat inom PR och kommunikation. Medlen avses främst användas dels för en satsning i syfte att starta försäljning inom träskydd kommande säsong, dels för att täcka vissa patent- och utvecklingskostnader inom området för nanomedicin.

Bolaget har nu 15 626 653 aktier och aktiekapitalet är 781 332,65 kr.
Följande investerare har, direkt eller via bolag, köpt aktier i den riktade nyemissionen; Erik Berggren 273 224 aktier (befintlig aktieägare), Johan Källkvist 136 612 aktier, Claes Tellman 54 645 aktier, Anna-Clara Söderbaum 54 645 aktier, Anders Lindgren 27 322 aktier samt Stefan Hultin 54 645 aktier. 

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
Tel: +46 (0) 70 715 3247 www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar