Prebona AB genomför en riktad emission

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma den 25 maj 2018, beslutat om en riktad emission av 712 903 aktier.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 3,10 kronor per aktie motsvarande 11,9 procents rabatt av den genomsnittliga kursen för aktien under den period på 15 handelsdagar som slutade den 18 januari 2019. Teckningstiden avslutades den 1 februari.

Emissionen innebär en utspädning om ca 4 % samtidigt som bolaget tillförs 2 209 999,30 kr i likvida medel. Kostnaden för emissionen uppgår till 15 000 kronor. Den riktade nyemissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och har riktats till en begränsad krets investerare.

Motivet till den riktade nyemissionen är att, tids- och kostnadseffektivt, tillföra Prebona kapital med avsikt att stärka likviditeten samt gynna alla aktieägare. Samtidigt bedöms flera av de nya aktieägarna tillföra bolaget strategiskt viktig kompetens bland annat inom affärsutveckling och digital kommunikation. Medlen avses främst användas för att öka marknadsförings- och försäljningsinsatserna såväl i Sverige som internationellt.

Bolaget har nu 17 726 653 aktier och aktiekapitalet är 886 332,65 kr.
Följande investerare har, direkt eller via bolag, köpt aktier i den riktade nyemissionen; Örjan Winkvist 645 161 aktier samt Leif Bohlenius 67 742 aktier.

- Det är mycket glädjande att vi har lyckats stärka kassan på ett så kostnadseffektivt sätt och att bolaget dessutom tillförs relevant kompetens inom viktiga områden är naturligtvis också mycket positivt, kommenterar Orvar Otterstedt, VD på Prebona AB.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019.

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar