Bokslutskommuniké 2016

Report this content
 • FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅR 2016-12-31
 •  Totala intäkter uppgick till 22,5 MSEK (52,1) 
 •  Rörelseresultat; EBITDA uppgick till 1,4 MSEK (-0,2) 
 •  Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -3,0 MSEK (-1,3) 
 •  Periodens resultat uppgick till -3,1 MSEK (-1,4) 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,01 )
 • FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL FYRA 2016
 •  Totala intäkter uppgick till 5,9 MSEK (4,9)
 •  Rörelseresultat; EBITDA uppgick till 0,3 MSEK (0,4) 
 •  Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -3,0 MSEK (0,0) 
 •  Periodens resultat uppgick till -3,0 MSEK (0,0) 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,00)

Jag tog över som VD för GoldX International AB i mars 2016 och året har varit spännande och lärorikt både för mig personligen och för bolaget. Mitt huvudsakliga mål när jag tog över var att skapa långsiktig lönsamhet och att bli skuldfria. Bolaget är på god väg att bli lönsamt på alla nivåer och har uppnått målet att bli skuldfritt.

När jag nu summerar året konstaterar jag vidare att bolaget vänt ett negativt EBITDA-resultat för 2015 till ett positivt om 1,4 MSEK. Men jag är såklart inte nöjd med det utan vill även nå positivt resultat på nedersta raden. Under året har vi inriktat verksamheten mot B2C marknaden och handeln med metaller i det affärsområdet har ökat. Inköpen har ökat med 5% och marginalen av inköp har förbättrats med 65,2 %.

Under 2016 antog Bolaget namnet GoldX Int AB vilket är ett led i att bredda bolagets portfölj av varumärken och affärsområden. Bolaget är kontinuerligt ute efter ett bredda verksamheten, genom såväl organisk tillväxt som genom förvärv.

Finansiellt

Omsättningen för 2016 uppgick till 22,5 MSEK (52 MSEK). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till 1,4 MSEK (-0,2 MSEK). Resultat efter skatt uppgick till -3 MSEK (-1,4 MSEK), i resultat ingick överavskrivningar av Bolagets lokaler och varumärke detta i enlighet med försiktighetsprincipen. EBITDA-resultatet speglar verksamhetens underliggande utveckling för 2016 och det tar vi med oss in i 2017. Under 2016 genomfördes en företrädesemission om 5,8 MSEK vilket stärkte Bolagets balansräkning och GoldX är per 2016-12-31 skuldfritt.

Framåtblick

Som vi tidigare kommunicerat i december ligger Bolaget i förhandling om att förvärva verksamheten i F & S Jewellery AB (verksamhetsöverlåtelse). Förvärvet skulle medföra att Bolaget ökar sina intäkter mellan 30-50 %. Vidare har jag som mål att under 2017 uppnå lönsamhet på nedersta raden samt expandera verksamheten inom fler vertikaler inom handel med metaller. GoldX har även inlett slutförhandlingar om att förvärva ett Bolag inom stålindustrin som tidigare kommunicerat i pressmeddelandet 2017-01-25.

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se

Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017.

GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.seSmsguld.se och Guldpengar.se.

Dokument & länkar