Bokslutskommuniké 2017

VD KOMMENTAR

Verksamhetsåret 2017

På många sätt har 2017 varit ett händelserikt år för Precisionsmetall Group AB. Bolaget har gått från att vara ett bolag med en verksamhet samt ett vilande dotterbolag, till en koncern med två verksamma dotterbolag. Under året har bolaget genomfört två förvärv, ett inkråmsförvärv av fsguld.se, en inköpsplattform inom ädelmetaller, samt ett bolagsförvärv där stålföretaget Precisionsstål i Stockholm AB köptes. Precisionsstål har varit verksamma inom stålindustrin sedan 1987 och levererar precisionsanpassade och specialvärmebehandlade stålprodukter till kunder inom hela Sverige och delar av Europa. Bolaget har också genomfört ett namnbyte från GoldX International AB till Precisionsmetall Group AB som en följd av att verksamheten, i och med bolagsförvärvet, breddats till att även inkludera handel med industristål.

Beslut om upptaxering för verksamhetsåret 2015

I december 2017 beslutade Skatteverket att ej medge bolaget avdrag för ingående moms om cirka 8,3 MSEK, plus tillkommande skattetillägg om cirka 1,2 MSEK, för perioden jan-aug 2015. Upptaxeringen härrör från bolagets dåvarande business to business handel med ädelmetaller (företrädesvis platina). Som grund för upptaxeringen har Skatteverket gjort gällande att bolaget varit i ond tro (dvs. vetat om eller borde ha vetat om) till att bolagets leverantörer av platina undandragit sig inbetalning av lagenlig mervärdesskatt (mervärdesskattebedrägeri). Genom att, trots den onda tron, göra avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till transaktionerna, har bolaget, enligt Skatteverkets bedömning, lämnat oriktiga uppgifter för perioderna 201501 – 201508.
Denna verksamhetsgren inom bolaget är, som tidigare kommunicerats, avslutad och den bedrevs endast under jan-aug 2015.
Ett belopp motsvarande nekad ingående moms blir istället en avdragsgill kostnad inkomstskattemässigt. Skatteverkets beslut påverkar initialt resultatet negativt för perioden 2017 med motsvarande belopp om cirka 9,5 MSEK.
Bolaget delar inte Skatteverkets bedömning. Bolaget menar att det helt saknas grund för att ålägga bolaget ett ansvar för att dess leverantörer undandragit sig att inbetala moms, eftersom bolaget inte har haft kännedom eller borde haft kännedom om missförhållandena hos leverantörerna. Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten. Anstånd med betalningen till Skatteverket har beviljats bolaget tills ärendet blivit prövat i Förvaltningsrätten. Bolaget har meddelat den 9 februari att Skatteverkets omprövning inte förändrar det tidigare beslutet.

Resultat och finansiella justeringar till följd av Skatteverkets beslut

Omsättningen för koncernen uppgick till 38 MSEK (22 MSEK). Resultatet uppgick till -7,8 MSEK (-3,2 MSEK). Skatteverkets upptaxeringsbeslut påverkar bolagets resultat och egna kapital för 2017. Beslutet innebär redan nu att den nekade ingående momsen är bokförd under 2017 som varukostnad och skattetillägget som ej avdragsgill förseningsavgift. Skatteverkets beslut inverkar på bolagets egna kapital för 2016 som justerats för att visa hur det egna kapitalet (balanserat resultat) skulle sett ut för 2016 om transaktionen bokförts under 2015.

Framåtblickande

Bolaget har beslutat att hålla en extra bolagsstämma den 13 februari 2018 i syfte att besluta i förslag om ny bolagsordning samt en fullt garanterad företrädesemission. Förutsatt att det beslutas om att genomföra den föreslagna emissionen kommer sådan likvid att reserveras för att täcka den kostnad som ett eventuellt fastställande av Skatteverkets beslut om upptaxering kommer att innebära för bolaget. Om Skatteverkets beslut ändras av domstol innebärandes att reserverade medel inte behöver nyttjas helt eller delvis ska likviden som inbringas vid nyemission användas till fortsatt utveckling av koncernen. Bolaget ser med tillförsikt fram emot 2018 och har som målsättning att fortsatt stegra omsättningen samt uppnå lönsamhet.

CHRISTIAN KRONEGÅRD
VD Precisionsmetall Group AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Precisionsmetall Group AB bedriver verksamhet inom metallhandel genom sina två helägda dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.
Precisionsstål i Stockholm AB förvärvades under 2017. Bolaget bildades 1987 och är en fristående stålgrossist specialiserade på att producera precisionstål, dvs skräddarsydda stålprodukter, till sina kunder i Sverige samt i delar av Europa.
StureG AB är en av Sveriges ledande aktörer inom inköp och försäljning av ädelmetaller från och till privatpersoner. Främst handlar bolaget med skrotguld i form av smycken och tandguld samt investeringsmetaller dit bl.a. guldtackor hör. Bolaget erbjuder kunder att försälja sina ädelmetaller både genom fysisk handel i butik belägen mitt i Stockholm på Birger Jarlsgatan samt online via webbplatserna www.stureguld.se, www.smsguld.se, www.guldpengar.se samt www.fsguld.se.

AFFÄRSIDÉ

Precisionsmetalls affärsidé är att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.

Händelser under perioden 2017
● Bolaget förvärvar varumärket FS Guld med tillhörande webbplattform och inventarier den 14 februari
● Bolaget förvärvar Precisionsstål i Stockholm AB och tillträder den 8 maj
● Bolaget håller en extra bolagsstämma i augusti och namnändrar från GoldX International AB till Precisionsmetall Group AB
● Under september månad flyttar bolaget ner ädelmetallverksamheten till sitt helägda dotterbolag StureG AB
● I december beslutar Skatteverket att ej medge bolaget avdrag för ingående moms om cirka 8,3 MSEK, plus tillkommande skattetillägg om cirka 1,2 MSEK, för perioden jan-aug 2015

Händelser efter periodens utgång
● Den 11 januari kallar bolaget till extra bolagsstämma den 13 februari för att besluta om ny bolagsordning och genomförande av företrädesemission
● Bolaget beviljas anstånd för betalning av beslutad upptaxering avseende mervärdesskatt på 8,3 MSEK plus skattetillägg om 1,2 MSEK fram tills dess att beslutet prövas i förvaltningsrätten

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning för perioden 2017-01-01 – 2017-12- 31 uppgick till 38,6 MSEK (22,3 MSEK). För perioden 2017-10-01 - 2017-12-31 uppgick omsättningen till 11,1 MSEK SEK (5,9 MSEK). Koncernens resultat för perioden 2017-01- 01 – 2017-12-31 uppgick till -7,9 MSEK (-3,2 MSEK). För perioden 2017-10-01 – 2017-12-31 uppgick resultatet till -10,1 MSEK (-3 MSEK).

EGET KAPITAL

2017-12-31 uppgick koncernens eget kapital till 1,1 MSEK (-0,9 MSEK).

ANSTÄLLDA

2017-12-31 har koncernen nio (9) anställda, utöver det flertalet konsulter i nära anslutning till bolaget.

AKTIEN

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos AktieTorget under kortnamnet PREMET. Aktiekapitalet i Precisionsmetall uppgår till 1 324 286 kronor per 2017-12-31. Precisionsmetalls bolagsordning är antagen 2017-08-10. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Koncernförhållanden och koncernredovisning
Precisionsmetall Group AB är dotterbolag till New Equity Venture Int AB. Precisonsmetall Group AB har per 2017-12-31 dotterbolagen Precisionsstål i Stockholm AB samt Stureg AB.
Omfattning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget (Precisionsmetall Group AB) och dotterföretag (Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB) i vilket moderföretaget äger aktier motsvarande 100 % av aktierna och rösterna.
Redovisningsmetod K3 principen
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.
Förslag till utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.
Datum för offentliggörande av årsredovisning
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 17 april 2018. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget senast två veckor innan årsstämman.

Kommande rapporttillfällen:

19 april 2018 – Delårsrapport ett 2018

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor

Stockholm, 13 februari 2018
Precisionsmetall Group AB (publ)
På styrelsens uppdrag genom VD Christian Kronegård

För övrig information kontakta:
Christian Kronegård
info@precisionsmetall.se
08 – 38 58 88

Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018.