Bokslutskommuniké 2018

Report this content

Verksamhetsåret 2018 var ett händelserikt år i många avseenden för Precisionsmetall Group AB (“Bolaget”). Såsom tidigare kommunicerats gav förvärvet av Precisionsstål upphov till en kontraktsrättslig dispyt mellan köpande och säljande part vilken till slut fick avgöras av tingsrätten som i dömde till Precisionsmetalls fördel den 11 februari 2019. Denna tvist har dock inte på något sätt tagit fokus från Precisionsståls dagliga verksamhet och steg för steg har bolaget genomfört de av ledningen interna omstruktureringar, rekryteringar och effektiviseringar som planerat. Som en följd har detta gett positiv effekt genom förbättrade försäljningsmarginaler, ökad tillväxt och förbättrade resultat.

StureG har fortsatt levererat ett stabilt år. Bolaget har starka varumärken med god synlighet där vi når ut till en bred målgrupp. Genom ett flertal olika inköpskanaler erbjuds bolagets kunder möjligheten att skicka in sina föremål eller besöka oss fysiskt i butik för värdering och försäljning.  Detta innebär att vi kan bearbeta kunder från hela landet och erbjuda dem en möjlighet att avyttra sina ädelmetaller utifrån ett nära på skräddarsytt tillvägagångssätt avsett att underlätta för varje unik kund.

Bolaget har under året även genomfört en företrädesemission om 10,6 MSEK som beslutades på extra bolagsstämman den 13 februari 2018. Emissionen genomfördes mot bakgrund att Skatteverket beslutat att inte medge Bolaget avdrag för ingående moms plus tillkommande skattetillägg för delar av verksamhetsåret 2015. Bolagets överklagande av beslutet avslogs av Förvaltningsrätten i Stockholm varpå Bolaget har överklagat domen till Kammarrätten i Stockholm.

Finansiellt

Koncernens nettoomsättning för 2018 uppgick till 40,7 MSEK (38,6 MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,6 MSEK (-7,9 MSEK). Bolagets rörelseresultat EBITDA 2018 uppgick till 0 SEK (-6,1 MSEK).

Avlutningsvis vill jag tacka er aktieägare för det gångna året och meddela att 2019 startat i full fart. Målsättningen är att bygga vidare på den i många avseenden fina grund som lades under under 2018 i syfte att uppnå långsiktig lönsamhet och tillväxt för koncernen i stort.


För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.