Delårsrapport 2015

Report this content

finansiell översikt delår tre 2015

Totala intäkter uppgick till 47,3 MSEK (15,6)

Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-1,3)

Periodens resultat uppgick till -1,4 MSEK (-1,4) 

Resultat per aktie uppgick till -0,02(-0,02)

VD har ordet

Juni 2015 tog jag åter över som VD i Stureguld Sverige AB och har gått igenom verksamheten och dess kostnader. Jag anser att den tidigare ledningen inte har haft kontroll på verksamheten och att marginalen, inom framförallt B2B, blivit lidande. Jag har därför beslutat om att minska fokuseringen på B2B och istället fokusera på B2C som jag anser är vårt starkaste ben. Till följd av förändringarna kommer omsättningen att minska men marginalerna att öka.

Inom marknaden B2C har antalet aktörer minskat och marginalerna ökar kontinuerligt i branschen. Genom förvärvet av SMSGULD har vi tagit ett betydligt starkare grepp om marknaden, och vi ska nu ta upp kampen med Guldbrev om att vara det starkaste varumärket i Sverige för inköp av metaller av privatpersoner.

Finansiellt

Under årets tredje period (jan-sept) omsatte vi 47,3 (15,6) MSEK med ett resultat efter avskrivningar och finansiella kostnader på -1,4 (-1,4) MSEK. Omsättningen är som förväntat men resultatet visar tyvärr negativa siffror, detta är till stor del återspeglat av verksamheten B2B. Målsättningen är att börja visa positivt resultat senast under kvartal ett 2016. 

Risker

Det finns flertal risker som kan påverka koncernens verksamhet och resultat. Flertal av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men finns även yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Sådana risker kan vara valutaeffekter, metallprisförändringar och reglering för import och export. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs.

Summering

Bolaget har tyvärr genomfört en mindre lyckad satsning inom B2B segmentet. Det har jag nu valt att minska och åter fokusera på affärsområdet B2C som vi kan bäst. Jag är övertygad om att vi åter kommer visa på tillväxt och vinst.

Verkställande direktör

Johan Nilsson

antalet aktier

Bolaget har per 2015-09-30, 86 000 000 aktier

kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2015         2016-01-29

insynspersoner

Johan Nilsson

Hans Orre

Marcus Wernersson

Thomas Jansson

Anna Jansson

ägare över 10 %

New Equity Venture Int AB

Redovisnings- och värderingsprinciper

REDOVISNINGSMETOD

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Bolaget är dotterbolag till New Equity Venture Int AB. Per 20150930 var bolaget Mobilåtervinning i Sverige AB dotterbolag.      

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp(anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

krediter

Koncernen har per 2015-09-30 en checkkredit på 2 181 635 SEK.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen,

Stockholm 2015-10-16

Dokument & länkar