Delårsrapport ett 2016

VD har ordet

Under årets och mitt första kvartal som VD för Stureguld Sverige AB ser jag en positiv utveckling. Jag tillträdde som ny VD efter Johan Nilsson den 11 mars. Under mars månad har jag hunnit sätta mig in i verksamheten och fokuserat på att optimera våra marknadsföringsplattformar för Stureguld och våra varumärken Smsguld och Guldpengar. Vi har framförallt breddat oss i vår marknadsföringsplan genom andra kanaler så som bloggar och lokala nyhetsplattformar. Det har visat en positiv utveckling av ökade inköp i form av ädla metaller. Vi har också bildat ett dotterbolag till Stureguld Sverige AB som tillsvidare ligger vilande. Framtida planer för dotterbolaget kommer att presenteras löpande.  

Finansiella höjdpunkter
Vi har minskat våra kortfristiga skulder från (4,8 msek) till 2,6 msek och visar ett positivt resultat om 0,2 msek. Vi har en bra kapitalstruktur för befintlig verksamhet men mitt mål är att vara skuldfria inom en tolv månaders period från bolagets befintliga kassaflöde.

Framåtblick
Jag ser stor potential i Stureguld Sverige AB och kommer fortsätta satsa på marknadsföring genom fler kanaler nationellt för att ta större marknadsandelar. Mitt mål kvarstår som tidigare, att i första hand fokusera på lönsamheten och att få Stureguld Sverige AB till ett vinstdrivande bolag. Från kvartal tre kommer jag i större utsträckning fokusera på ökad tillväxt och där med ökad omsättning. Ytterligare en målsättning är att öka försäljningen av investeringsmetaller och etablera oss starkare på marknaden mot konkurrerande verksamheter såsom Liberty Silver och Tavex.

På återhörande,

Christian Kronegård                         

Finansiell översikt

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL ETT 2016
Totala intäkter uppgick till 5,5 MSEK (13,7)
Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,5)
Periodens resultat uppgick till 0,2 MSEK (0,5)  
Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,01)

ANTALET AKTIER
Bolaget har per 2016-03-31, 103 000 000 aktier

KOMMANDE RAPPORT
Delårsrapport två 2016 – 2016-07-15
Delårsrapport tre 2016 – 2016-10-17
Bokslutskommuniké 2016 – 2017-01-27

Dokument & länkar