Delårsrapport ett 2019

Report this content

Resultat och omsättning för årets första kvartal har inte nått upp till våra förväntningar. Omsättningen uppgick till 8,8 MSEK jämfört med (10,2 MSEK) under samma period 2018 och rörelseresultatet EBIT uppgick till -0,4 MSEK jämfört med (0,2 MSEK) samma period 2018. Vi är självklart inte nöjda med utvecklingen och kommer fortsätta vårt intensiva arbete för att uppnå bättre resultat och ökad tillväxt.

Under perioden har bolaget vunnit framgång i Tingsrätten i Stockholm i tvistemålet med säljarna av Precisionsstål i Stockholm. Säljarna har dock överklagat till Svea Hovrätt och vi inväntar nu först och främst om domstolen beviljar prövningstillstånd i målet.

Styrelsens beslutade i mars 2019 genom bemyndigande från årsstämman 2018 att genomföra en företrädesemission mot bakgrund att stärka upp bolagets finansiella ställning i och med de rättsliga tvister bolaget befinner sig i, samt för att ta in ytterligare kapital för utveckling av koncernen. Tyvärr blev utfallet svagt då det enbart tecknades aktier motsvarande drygt 0,4 MSEK, en teckningsgrad på 12,3 %.

För att ta nästa kliv i utveckling och kunna jobba mot våra mål istället för att endast spara och effektivisera verksamheten är bolaget i behov av mer rörelsekapital. Förhoppningen var att emissionen skulle kunna inbringa kapital till detta. Bolaget kommer nu att fortsätta arbetet med att söka efter alternativa finansieringslösningar och strukturförändringar i koncernen.

För mer information kontakta:

VD - Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019.

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar