Delårsrapport tre

Stockholm 2017-10-18

Årets tredje kvartal har varit en händelserik period för Precisionsmetall Group AB.

Bolaget har hållit en extra bolagsstämma där man beslutat att byta namn till Precisionsmetall Group AB från GoldX International AB. Detta i led med att Bolaget förvärvat Precisionsstål i Stockholm AB under kvartal två och expanderat verksamheten till handel med fler metaller.

Bolaget har även flyttat ädelmetallverksamheten till Bolagets helägda dotterbolag StureG AB för att lättare kunna särskilja de olika verksamheterna i koncernen.

Fortsatt fokus under perioden har riktats mot Precisionsstål där vi ökat omsättningen med 0,4 MSEK 4,2 MSEK (3,8 MSEK) mot föregående period 2016. Vi ser omsättningsökningen som ett positivt resultat av vår strategi om att bibehålla befintlig affärsverksamhet med fokus på utveckling och intensifiering av marknadsarbetet. Verksamheten med handel om ädla metaller mot privatpersoner har fortlöpt under perioden.  Fokus har varit marknadsföring både lokalt och nationellt för att nå ut till en bredare kundkrets.

Finansiella höjdpunkter under perioden

Koncernens omsättning uppgick till 9,8 MSEK (5,3 MSEK), koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1,1 MSEK (4,5 TSEK) och EBITDA 1,4 MSEK (0,4 MSEK).

Framåtblick

Bolaget har som målsättning under fjärde kvartalet att fortsätta utvecklingen av Precisionsstål och arbeta vidare med marknadsarbetet i form av besöka fler kunder, både nya och befintliga. Precisionsstål levererar i dagsläget precisionskapade och special-värmebehandlade komponentmaterial till hundratals kunder. Med bolagets långa erfarenhet och kunskap kan vi skräddarsy produkter inom bolagets ramar och efter  kunders behov, vilket gör oss unika. Arbetet i StureG kommer fortlöpa som tidigare med fokus på marknadsföring för ökade inköp av ädla metaller från privatpersoner.

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@precisionsmetall.se

Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017.

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB

Dokument & länkar