Finansiering av genomfört förvärv

Stockholm 2017-05-04

Finansieringen av förvärvet Precisionsstål i Stockholm AB har idag klargjorts. Bolaget kommer att betala 2,5 MSEK med egna likvida medel och låna resterande 2 MSEK. 1,0 MSEK kommer att lånas ut av moderbolaget New Equity Venture International AB och ytterligare 1,0 MSEK av en extern finansiär. Lånen löper under en tolv (12) månadersperiod med en ränta om 10 %. Löpande amortering kommer att ske under perioden. Beräknad tillträdesdag för förvärvet är 8 maj 2017.

Precisionsstål i Stockholm AB bedriver verksamhet inom stål och metaller. Affärsidén är att vara en av de främsta inom specialstål och metaller enligt gällande Europanormer. Bolaget ska med korta leveranstider tillmötesgå kundernas önskemål avseende prestanda och materialegenskaper för precisions-kapade metaller.

Precisionsstål hade en omsättning på 18,7 MSEK 2016 och visade ett svagt positivt resultat. Målsättningen med Precisionsstål är att bibehålla befintlig affärsverksamhet men intensifiera marknadsarbetet för att nå ut till fler kunder.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se


Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017.


GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se, Fsguld.se och Guldpengar.se.

Dokument & länkar