Halvårsrapport – 2016

VD har ordet

Första halvåret har varit en spännande tid för Bolaget och mig som ny VD för GoldX International AB. Bolaget har ändrat namn från Stureguld Sverige AB till GoldX International AB och genomfört en företrädesemission som bemyndigades på årsstämman 17 maj. Stureguld bildar tillsammans med våra andra två varumärken Smsguld.se och Guldpengar.se en stark kombination av varumärken. Detta ger oss möjlighet att fortsätta att ta större marknadsandelar och fortsätta vårt mål om att bli ledande aktör på marknaden. För att fortsätta växa och nå ut till en bredare kundkrets har vi fokuserat på fortsatt marknadsföring genom radio, Google, bloggar och lokala nyhetsplattformar. Marknadsföringen har visat en positiv inverkan av ökade inköp av ädla metaller men bidrar också till högre kostnader för Bolaget. På längre sikt kommer annonseringen vara en stor faktor för Bolagets tillväxt för att etablera sig starkare på marknaden.

Finansiella höjdpunkter

Vi ser idag att verksamhetens rörelseresultat EBITDA visar en vinst på 0,7 MSEK (0,2MSEK) vilket jag ser som väldigt positivt. Mitt huvudsakliga fokus kvarstår att få GoldX till ett vinstdrivande Bolag och allt eftersom fokusera på tillväxt och ökad omsättning. 1 juni 2016 tog styrelsen i GoldX beslut om att genomföra en företrädesemission efter bemyndigandet från årsstämman 17 maj. Emissionen blev övertecknad med 5,9 procent vilket jag som VD vill lyfta fram. Det känns otroligt kul och motiverande att våra aktieägare har förtroende för Bolaget och möjliggör att vi kan fortsätta med vårt arbete att nå våra mål. Emissionen möjliggör också för eventuella framtida förvärv. Bolaget emitterade 29 425 570 stycken nya aktier vilket genererade Bolaget 5 885 714 SEK.

Framåtblick

GoldXs dotterbolag StureG lanserade i onsdags den 13 juli sin nya plattform för investeringsmetaller. I en uppgående marknad med höga guldpriser är det rätt läge att satsa hårdare på försäljning av investeringsmetaller. Den nya plattformen ligger under www.goldx.se, sajten har ett väl utvecklat handel- och leveranssystem vilket möjliggör för oss att kunna konkurrera med de större aktörerna på marknaden. Arbetet kring våra varumärken Stureguld.se, Smsguld.se och Guldpengar.se kommer att fortlöpa och vi märker redan nu att annonseringen som genomförts under kvartal ett och två börjar ge resultat i form av fler beställningar och inköp av ädla metaller.

På återhörande,

Christian Kronegård                         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finansiell översikt

Finansiell översikt halvår ett 2016
Totala intäkter uppgick till 11,3 MSEK (31,8)
Rörelseresultat; EBITDA uppgick till 0,7 MSEK ( 0,2)
Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -0,1 MSEK (-0,3)
Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK (-0,3)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00)

Antalet aktier

Bolaget har per 2016-06-30, 103 000 000 aktier

Kommande rapport

Delårsrapport tre 2016 – 2016-10-17
Bokslutskommuniké 2016 – 2017-01-27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncernens Resultat och Balansräkning  

Resultaträkning

      2016            2015 2015
SEK    jan-juni     jan-juni jan-dec
Intäkter
nettomsättning 11 126 746 31 783 933 51 797 350
övriga intäkter 125 435 155 310 383 120
summa intäkter 11 252 181 31 939 243 52 180 470
rörelsens kostnader
handelsvaror -8 500 680 -30 185 431 -49 072 761
externa kostnader -1 612 259 -1 264 705 -2 686 377
personalkostnader -390 386 -304 237 -587 516
avskr. inventarier & goodwill -862 000 -471 422 -1 152 163
rörelseresultat -113 144 -286 552 -1 318 347
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 18 0 0
Räntekostnader -33 177 -60 170 -86 340
Resultat efter finansiella poster -146 303 -346 722 -1 404 687
Skatt 0 0 0
PERIODENS RESULTAT -146 303 -346 722 -1 404 687
Resultat per aktie 0,00 0,00 -0,01

Balansräkning

SEK 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter 2 100 000 2 940 000 2 520 000
Varumärken 3 757 000 427 500 4199 000
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 50 000 89 741 50 000
Summa anläggningstillgångar 5 907 000 3 457 241 6 769 000
Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror 3 492 859 3 276 742 3 752 5464
Kortfrisktiga fordringar
KUNDFordringar 5 980 113 541 83 775
Skattefordringar 104 414 104 414 67 562
Övriga fordringar 287 931 134 278 184 630
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 130 340 233 896 163 769
Kassa och bank 111 590 7 820 61 302
Summa omsättningstillgångar 10 133 114 3 870 458 4 313 584
SUMMA TILLGÅNGAR 16 040 114 7 327 699 11 082 584

forts. balansräkning                                                   

SEK 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1 030 000 860 000 1 030 000
Pågående ej reg. nyemission 5 885 714 0 0
Fria reserver 5 225 011 3 474 699 7 229 698
PERIODENS resultat -146 303 -346 722 -1 404 687
Summa eget kapital 11 994 422 3 987 977 6 855 011
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 2 498 470 1 139 070 1 985 240
Leverantörsskulder 246 037 237 302 314 174
Övriga skulder 476 984 1 908 756 1 902 366
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 824 201 54 594 25 793
summa skulder 4 045 692 3 339 722 4 227 573
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 040 114 7 327 699 11 082 584

Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncernförhållanden vid utgången av perioden

Bolaget är dotterbolag till New Equity Venture Int AB. Bolaget har inga verksamma dotter- eller intressebolag    

Koncernredovisning

Omfattning:
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna.

Redovisningsmetod:
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

 

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp(anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.


Krediter

Koncernen har per 2016-06-30 en checkkredit på 2 498 470  SEK.


insynspersoner

Hans Orre
Christian Kronegård
Anna Jansson
Thomas Jansson
Robin Vestersten
Stefan Wilhemlsson                                                                     

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen,

Stockholm 2016-07-15

Dokument & länkar