Halvårsrapport ett 2018

Report this content

Första halvåret har varit en spännande period för koncernen, nettoomsättningen uppgick till 21 MSEK jämfört med 18 MSEK föregående år, en ökning med ca 3 MSEK. Utvecklingsarbetet har fortlöpt av våra verksamhetsbolag, där vi främst har fokuserat på vårt senaste förvärv, Precisionsstål. Fullständig överlämning av verksamheten har skett och vi har genom omstrukturering och rekrytering av ny personal uppnått en mer effektiv struktur och sammansättning av våra medarbetare. Dessa åtgärder kommer medföra långsiktiga kostnadsbesparingar för bolaget samtidigt som vi kan öka våra marknadsaktiviteter genom att ha mer kompetent personal inom rätt arbetsområde, på så sätt kan vi bearbeta fler nya- och gamla kunder. Precisionsstål har också under perioden ISO-certifierat sig inom kvalite- och miljö, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel för bolaget och ett bevis på att vi har ett väl fungerande ledningssystem. Certifieringen av Precisionsstål öppnar också upp möjligheter till att bearbeta större kunder som har detta som krav.

Framtid

Målsättningen framöver kommer fortsättningsvis ligga på att uppnå långsiktig lönsamhet och tillväxt. Vi ser god potential i våra dotterbolag och medarbetare och vi är övertygade om att vi fortsättningsvis kan ta större marknadsandelar. Precisionsmetall har också mottagit besked om att huvudförhandling avseende tvist om köpeskillingen av Precisionsstål i Stockholm AB planeras till 28-29 januari 2019.

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar