Idag 2018-04-19 höll Precisionsmetall Group AB årsstämma

Report this content

Stämman beslutade följande:


  • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens.

  • Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske.

  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt såväl hela styrelsen som till VD.


Övriga punkter på dagordningen beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt. För fullständig dagordning samt styrelsens förslag, se tidigare pressmeddelanden.// Styrelsen


För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar