Information om avnotering av Precisionsmetall Group AB

Report this content

Spotlight Stock Market (“Spotlight”) har idag beslutat att godkänna Precisionsmetall Group AB (“Bolaget”) ansökan om avnotering från Spotlight. Beslutet om avnotering gäller samtliga Bolagets finansiella instrument inkluderat samtliga aktier i Bolaget. Sista dag för handel i Bolagets finansiella instrument är fredagen den 24 maj 2019. Bolaget avser därefter fortsätta verksamheten i en onoterad miljö. Som en följd av detta beslut flyttas Bolagets samtliga finansiella instrument omedelbart till Spotlight observationslista.

Motiven till att Bolaget ansökt om avnotering är en kombination av att handeln i Bolagets aktie är låg, kostnaden att vara noterad är hög, värderingen är otillfredsställande låg, och att de kapitalanskaffningsförsök i form av emissioner tyder på ett blygsamt intresse för Bolagets aktie. Spotlight har konstaterat att aktien handlas sporadiskt, sedan årsskiftet har totalt 491 avslut gjorts (snittavslut sex om dagen), och Bolaget uppfyller inte längre kravet på minst 300 kvalificerade aktieägare. Det saknas därmed tillräcklig tillgång och efterfrågan för fungerande handel och prisbildning i enlighet med Spotlights regelverk punkterna 2.6 och 2.7, varpå avnotering har godkänts i enlighet med punkt 6.3 i Spotlights regelverk.

Bolagets styrelse och VD kommer på bästa möjliga sätt vara Bolagets aktieägare behjälpliga i att guida i frågor rörande avnoteringen samt kontinuerligt informera om processens gång. Även efter avlistning är det Bolagets klara avsikt att informationsgivningen om Bolagets verksamhet ska vara fullgod i alla avseenden.  

För ytterligare information kontakta:

VD - Christian Kronegård, IR-ansvarig David Nylen

Tel: 08-38 58 88

Email: info@precisionsmetall.se

Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019.

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar