Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Stureguld Sverige AB (publ) 556777-2883 kallas härmed till bolagsstämma 28 maj 2015 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 21, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 22 maj 2015 och anmälan ska inkommit till bolaget senast 22 maj 2015. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Stureguld Sverige AB, BOX 4070, 102 62 Stockholm eller per e-post: kontakt@stureguld.se

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 22 maj 2015, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnade

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Framläggande och godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter

14. Val av revisor

15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut till punkterna 12 - 14 kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.

Styrelsen

08-720 06 10

kontakt@stureguld.se

www.stureguld.se

Dokument & länkar