Kallelse till årsstämma i Precisionsmetall Group AB

Report this content

Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB (publ), org.nr. 556777-2883, kallas härmed till årsstämma den 23 april 2019 kl. 10:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 15 april 2019, dels anmäla sig till bolaget senast den 17 april 2019 skriftligen på adressen Precisionsmetall Group AB, Box 164 16, 103 27 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post till info@precisionsmetall.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 15 april 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse och revisor

11. Beslut om bolagsordningsändring

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Till revisor föreslår styrelsen Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Aktieägare i bolaget har vidare meddelat att de föreslår omval av styrelseledamöterna Hans Orre, Stefan Vilhelmsson, Robin Vestersten och Christian Kronegård samt omval av Hans Orre som styrelsens ordförande.  

Bolagsordningsändring (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordning på så vis att bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 059 428    och högst 4 237 712 kronor. Bolagets aktieantalgränser ska ändras från nuvarande lägst 2 000 000 och högst

8 000 000 aktier till lägst 2 648 571 och högst 10 594 284 aktier.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsen föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets verksamhet samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om förvärv.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, www.precisionsmetall.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i mars 2019

Precisionsmetall Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

VD - Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar