Kallelse till årstämma Stureguld Sverige AB

Aktieägarna i Stureguld Sverige AB (publ) 5567772883 kallas härmed till bolagstämma 2016-05-17 kl.09.00
i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, i Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 2016-05-11, anmälan ska inkommit till bolaget senast 2016-05-11. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev, Stureguld Sverige AB, BOX 16416, 103 27 Stockholm eller via epost: kontakt@stureguld.se .

Anmälan ska innehålla: Namn, personnr/orgnr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 2016-05-11, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorsuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
14. Val av revisor
15. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
16. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
17. Beslut om ny Bolagsordning
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut om punkterna 11-17, samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.

/Styrelsen

Dokument & länkar