Kallelse till extra bolagsstämma

Report this content

Stockholm 2017-07-10

Aktieägarna i GoldX International AB kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 augusti klockan 11.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken 4 augusti 2017, anmälan skall ha inkommit till bolaget senast 4 augusti 2017. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: GoldX International AB; Box 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: info@goldx.se.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 4 augusti 2017, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning

  5. Val av en eller två justeringsmän

  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Beslut om ny bolagsordning:

Styrelsen föreslår om namnändring av bolaget till:

Förslag 1: Metall Invest Group AB

Förslag 2: Metall Group AB

Förslag 3: Metall Invest AB

Förslag 4: Precisionsmetall Group AB

  1. Stämmans avslutande

// Styrelsen

För mer information kontakta bolaget på:

Telefon: 08-720 06 10

E-post: info@goldx.seGoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se, Fsguld.se, Guldpengar.se och sitt dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB.

Dokument & länkar