Kallelse till extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

Report this content

Stockholm 2018-01-11

Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 februari 2018 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken 6 februari 2018, anmälan skall ha inkommit till bolaget senast 6 februari 2018. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: Precisionsmetall Group AB; Box 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: info@precisionsmetall.se.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr., antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 6 februari 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1.

Stämmans öppnande

2.

Val av stämmans ordförande & sekreterare

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Godkännande av dagordning

5.

Val av en eller två justeringsmän

6.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.

Ändring av bolagsordning gällande gränser för antalet aktier

8.

Beslut om nedsänkning av aktiekapital för täckning av förlust

9.

Beslut om företrädesemission och dess villkor

10.

Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till punkterna 7-9:

Förslag punkt 7:

Styrelsen föreslår att bolagets gränser av antal aktier skall vara som lägst 132 428 570 antal aktier och som högst 529 714 280 antal aktier.

Förslag punkt 8:

Styrelsen föreslår en nedsättning av bolagets aktiekapital till 529 714 kronor för täckning av förlust. Aktiekapitalet kommer att minskas med 794 571,7 kronor. Nedsättningen sker utan indragning av aktier.

Förslag punkt 9:

Styrelsen föreslår att beslut om företrädesemission fattas. Styrelsens förslag till beslut  är att emittera högst 132 428 570 nya aktier till en teckningskurs om 0,08 kr per aktie vilket inbringar högst 10 594 285,60 kr. Vid full teckning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 059 428 kr och antal aktier uppgå till 264 857 140 st aktier.

Emissionskostnaderna väntas uppgå till högst 2 MSEK.

Styrelsens förslag till villkor för emissionen:

Erhållningsdag:                          16 februari 2018 sista handelsdag inklusive teckningsrätt

                                                   19 februari 2018 första handelsdag exklusive teckningsrätt

Antal aktier                                 132 428 570 stycken aktier

Avstämningsdag:                        20 februari 2018

Företrädesrätt:                             För en innehavd aktie erhålls en teckningsrätt som ger rätt att teckna en ny aktie

Teckningskurs:                            Teckningskursen uppgår till 0,08 kr per aktie

Emissionsbelopp:                        10 594 285,60 kr

Teckningsperiod:                          22 februari - 8 mars 2018. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Handel med BTA:                         Från 23 februari 2018 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen

Handel med TR:                           22 februari - 5 mars 2018

Teckning utan företräde:               Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 23 februari 2018 till och med den 9 mars 2018. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta mindre justeringar i föreslagna datum i emissionsvillkoren samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband vid registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Emissionen är säkerställd till hela beloppet via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Motivet till emissionen är att stärka bolagets finansiella ställning med anledning av Skatteverkets beslut att upptaxera bolaget för beskattningsåret 2015.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § Aktiebolagslagen (2005:551) kommer finnas tillgängliga senast två veckor innan stämman.

// Styrelsen

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@precisionsmetall.se

Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2018.

Dokument & länkar