Kallelse till extra bolagsstämma i Stureguld Sverige AB

Report this content

Aktieägarna i Stureguld Sverige AB, org nr 556777-2883, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 oktober 2015 klockan 15:00. Bolagsstämman kommer att hållas hos Arcinova, Birger Jarlsgatan 18a 5 trappor, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 21 oktober 2015, dels senast klockan 12:00 onsdagen den 21 oktober 2015 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via e-post till info@stureguld.se eller per brev till Stureguld Sverige AB, Box 4070, 102 62 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt skall eventuella biträden anmälas.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original skall medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 21 oktober 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av protokollförare
  6. Val av en eller två protokolljusterare
  7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  8. Inköp av rörelse smsguld.se samt guldpengar.se genom nyemission
  9. Utdelning av dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB
  10. Stämmans avslutande

                              

Förslag till beslut

Punkt 8: Inköp av rörelse smsguld.se samt guldpengar.se samt nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att förvärva smsguld.se samt guldpengar.se för en total köpeskilling om 4 420 000 kronor. Köpeskillingen ska betalas genom en riktad nyemission till säljaren, 24Money Payments AB (publ), org nr 556884-4483, om 17 000 000 nyemitterade aktier i Stureguld. Teckningskursen uppgår till 0,26 kronor. De nyemitterade aktierna ger rätt till utdelning från den dag de registreras i bolagets aktiebok.

Punkt 9: Utdelning av dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB i sin helhet ska delas ut till aktieägarna av Stureguld Sverige AB. Styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag för utdelningen. Beräknad tidpunkt för utdelningen är november till och med december 2015. Därefter kommer en process att startas för att lista Mobilåtervinning i Sverige AB separat för att öka antalet ägare och skapa en handel i aktien. Listningsprocessen beräknas vara avslutad under kvartal ett 2016.

I regelmässig tid innan den extra bolagsstämman kommer underlag att finnas tillgängligt på bolagets kontor med adress Birger Jarlsgatan 21, Stockholm samt skickas ut med post till de aktieägare som önskar få ta del av materialet. Beställning görs med epost till adress info@stureguld.se.

Stockholm 2015-10-07

Styrelsen

Taggar:

Dokument & länkar