Kommunike från årsstämma

Report this content

Stureguld Sverige AB (publ) har per den 28 maj 2015 hållit årsstämma där årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 presenterades.

Följande beslut fattades vid stämman:

-          att fastställa resultat- och balansräkningen enligt det framlagda förslaget

-          att disponera resultatet enligt styrelsens förslag

-          att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Josefine Gunnarsdottir (Aktiespararna) reserverade sig.

-          att utse en ny styrelse enligt nedan.

Till ny styrelse valdes enligt förslaget

-          Hans Orre, ordförande

-          Marcus Wernersson

-          Johan Nilsson

-          Stefan Vilhelmsson     

Styrelsen

08-720 06 10

kontakt@stureguld.se

www.stureguld.se

Dokument & länkar