Kommunike från årsstämma i Precisionsmetall Group AB

Report this content

Vid årsstämma den 23 april 2019 i Precisionsmetall Group AB fattades följande beslut.

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.

  • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Hans Orre, Stefan Vilhelmsson, Robin Vestersten och Christian Kronegård samt omval av Hans Orre som styrelsens ordförande. Till revisor valdes Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB. Carlsson och Partners Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Thomas Jönsson auktoriserad revisor kommer verka som huvudansvarig revisor.

  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordning på så vis att bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 059 428 och högst 4 237 712 kronor. Bolagets aktieantalgränser ska ändras från nuvarande lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 aktier till lägst 2 648 571 och högst 10 594 284 aktier. Styrelsen föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

  • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets verksamhet samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om förvärv.

// Styrelsen

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar