Kommuniké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB 2019-01-25

Stockholm 2019-01-25

Idag höll Precisionsmetall Group AB extra bolagsstämma som beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om punkterna 7-8.

7. Beslut om ny bolagsordning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att anta ny bolagsordning där enda ändringen från tidigare bolagsordning avser § 5 Antal aktier som föreslås få följande ny lydelse “Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier”

8. Beslut om omvänd aktiesplit

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en omvänd aktiesplit där 100 aktier läggs samman till 1 aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med 100, kommer de överskjutande aktierna att säljas på bolagets bekostnad och behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan dessa aktieägare.

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.


//


För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar