Korrigerad version avseende fullt garanterad företrädesemission

Korrigerad version från tidigare pressmeddelande 2016-06-01 avseende beloppen på företrädesemissionen.

I gårdagens pressmeddelande har angivits att man ska ta in 6 000 000 SEK. Det korrekta beloppet är 5 885 714 SEK.  Vidare framgick i gårdagens pressmeddelande att Bolagets aktiekapital kommer att öka med 300 000 SEK till 1330 000 SEK. Det korrekta är att vid full teckning kommer Bolagets aktiekapital att öka med 294 285,71 SEK till 1 324 285,71 SEK.

Stockholm 2016-06-02

Styrelsen i GoldX International AB har den 1 juni 2016 i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2016 beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 5 885 714 SEK enligt villkoren nedan. Vid full teckning kommer Bolagets aktiekapital att öka med 294 285,71 SEK till 1 324 285,71 SEK.

Motivet till emissionen är att möjliggöra för Bolaget att utvecklas i den takt styrelsen önskar och där med skapa högre och snabbare tillväxt. Informationsmemorandum kommer att publiceras senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

Erhållningsdag:                              7 juni 2016 sista handelsdag inklusive teckningsrätt

                                                          8 juni 2016 första handelsdag exklusive teckningsrätt

Avstämningsdag:                           9 juni 2016

Företrädesrätt:                                För en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) innehavda aktier i Bolaget ger rätten att teckna två (2) nya aktier

Teckningskurs:                               Teckningskursen uppgår till 0,20 kr per aktie

Emissionsbelopp:                           5 885 714 kr

Teckningsperiod:                            13-28 juni 2016

Handel med BTA:                            Från 13 juni 2016 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen 

Handel med TR:                               13-23 juni 2016 

Teckning utan företräde:                Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 13 juni 2016 till och med den 28 juni 2016. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” 

Teckningsanmälan insändes till:  Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg  

Fax: + 46 (0) 31 – 711 11 2

E-post: emissioner@partnerfk.se    

Tidigare Stureguld Sverige AB har nu namnändrat till GoldX International AB. Aktien kommer att handlas under kortnamnet GOLDX från och med 2016-06-02.

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Info@goldx.se 

Dokument & länkar