Månadsrapport februari 2017

Stockholm 2017-03-09

Under februari månad omsatte bolaget 1,9 MSEK (1,4 MSEK) och visade ett positivt resultat om 267 TSEK (-181 TSEK) innan kostnader för förvärvet av F & S som beräknades till ca 100 TSEK samt avskrivningar. Resultat efter finansiella poster var svagt positivt om 2 TSEK (-181 TSEK).

Under februari månad förvärvade Bolaget inkråmet i F & S Jewellery AB med tillhörande varumärke och webbplattform FS Guld effekten har varit god och vi hoppas med ökning av vår omsättning under kommande månaderna.

Det känns otroligt kul att vi har kommit igång ordentligt med vårt nya varumärke FS Guld, som alltid tar det lite tid att få in våra rutiner hos våra nyanställda och lära upp de vårt sätt att arbeta framåt men nu kan jag enbart se positivt på framtiden. Lönsamhet kommer att vara vårt primära fokus för att sedan satsa mer på tillväxt.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se

Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017.

GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se, Guldpengar.se och Fsguld.se.

Dokument & länkar