Månadsrapport januari 2017

Stockholm 2017-02-09

Under januari månad omsatte bolaget 1,6 MSEK (0,8 MSEK) och visade ett positivt resultat om 378 TSEK (-27 TSEK) efter avskrivningar.

Januari var en exceptionellt bra månad och jag är otroligt glad över att börja året med att redovisa svarta siffror. Som jag tidigare kommunicerat har jag arbetat hårt under 2016 för att nå mitt långsiktiga mål om att få GoldX till ett lönsamt bolag på alla nivåer och därför känns det extra kul att vi startar året med positiva siffror.

Som tidigare kommunicerat ligger GoldX i slutförhandling om att förvärva inkråmsverksamheten i F & S Jewellery AB och ett bolag inom stålindustrin. Genom dessa förvärv kommer vi kunna bredda verksamheten i GoldX och satsa mer på tillväxt och ökad omsättning under året.

Jag vill passa på att förtydliga att vi kommer fortsätta publicera månadsrapporter under året, datum för rapportsläpp kommer senast att vara den 10:e varje månad. Inga månadsrapporter kommer att släppas i samband med delårsrapporter eller bokslutskommunikè.  

På återhörande,

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se


Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017


GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se och Guldpengar.se.

Dokument & länkar