Månadsrapport januari 2018

Stockholm 2018-02-14

Under januari månad omsatte koncernen 3,6 MSEK (1,6 MSEK) och visade ett positivt rörelseresultatet EBITDA om 180 TSEK och EBIT 16 TSEK.

Omsättningen i Precisionsstål fortsatte att öka under januari månad, den uppgick till 2 MSEK jämfört med föregående års (1,8 MSEK). Fokus har legat på intern utveckling av personal och fortsatt bearbetning av nya- och befintliga kunder. Bolaget kommer fortsättningsvis arbeta efter befintlig affärsmodell med fokus på utveckling, tillväxt och lönsamhet.

Precisionsmetalls andra dotterbolag StureG omsatte 1,6 MSEK (1,6 MSEK) under januari månad.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG

Dokument & länkar