Månadsrapport november 2018

Stockholm 2018-12-12

Under november uppgick omsättningen för koncernen till 4,2 MSEK (4,5 MSEK) med ett rörelseresultat EBITDA -80 TSEK (0 SEK) och EBIT -200 TSEK (-100 TSEK).

Moderbolaget belastas under perioden av kostnader av engångskaraktär uppgående till ca 100 TSEK vilket påverkar koncernens resultat negativt. Verksamhetsbolagen fortsätter att utvecklas enligt plan och vi ser positivt på såväl avslutningen på året som på nästa verksamhetsår.


För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar