Marknadsmeddelande 39/18- Information om företrädesemission i Precisionsmetall Group AB

Den 16 februari 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (PREMET) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 19 februari 2018.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 0,08 sek (1:1 á 0,08 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 22 februari 2018 till och med den 6 mars 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 22 februari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 22 februari 2018 till och med den 8 mars 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: PREMET TR
ISIN-kod: SE0010920439  
Orderbok-ID: 47JK
CFI:
RSSXXR
FISN: PRECISIONS/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 22 februari 2018
Sista handelsdag: 6 mars 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: PREMET BTA
ISIN-kod: SE0010920447
Orderbok-ID: 47JL
CFI: ESNUFR
FISN: PRECISIONS/SH
Handelsperiod: 22 februari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 16 februari 2018.

Stockholm den 14 februari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se