Precisionsmetall beslutar om företrädesemission

Report this content

Stockholm 2019-03-12

Styrelsen i Precisionsmetall har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 april 2018, att genomföra en företrädesemission om högst 2 207 142 st aktier till en teckningskurs om 1,6 kr per aktie. Nettolikviden från emissionen ska användas till utvecklingen i koncernen samt säkerställandet av ett fortsatt effektivt tillvaratagande av bolagets intressen i de rättsliga tvister som bolaget befinner sig i. Emissionen ger ett kapitaltillskott till bolaget om 3 531 427,20 kr vid full teckning, före emissionskostnader. Emissionskostnader beräknas uppgå till maximalt 500 000 kr. Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning att uppgå till 1 942 284,47 kr och det kommer då att totalt finnas 4 855 713 st aktier i bolaget. Informationsmemorandum kommer att offentliggöras i samband med teckningsperiodens början på Spotlight Stock Markets hemsida och på www.precisionsmetall.se.

Villkor för emissionen:

Avstämningsdag:    Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 mars 2019. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 20 mars 2019 och exklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen från och med den 21 mars 2019.
Företrädesrätt:   För en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier till 1,6 kr.
Antal aktier: 2 207 142 stycken aktier
Teckningskurs:   1,6 kr per aktie
Emissionsbelopp: 3 531 427,20 kr
Teckningsperiod: 27 mars - 10 april 2019. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med anvisning i avräkningsnota.  
Handel med BTA: 27 mars 2019 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen
Handel med TR: 27 mars - 8 april 2019
Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 27 mars 2019 till och med den 10 april 2019. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.

Styrelsen ska ha rätt att besluta mindre justeringar i föreslagna datum i emissionsvillkoren samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband vid registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.


För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2019.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar