Precisionsmetall Group AB vinner tvist i tingsrätten

Report this content

Stockholm 2019-02-11

Bolaget har idag mottagit dom i tvistemålet mot säljarna av Precisionsstål i Stockholm AB. Tvisten tillkom till följd av oenighet rörande det slutgiltiga köpeskillingsbeloppet. Av tingsrättens dom framgår att Precisionsmetall Group AB vunnit framgång i alla sina yrkanden. Svaranden åläggs enligt domen att solidariskt ersätta Precisionsmetall Group AB med 1 189 713,52 kr plus ränta. De svaranden ska även solidariskt ersätta Precisionsmetall Group AB:s rättegångskostnader om 266 000 kr plus ränta.

Svarandena har tre veckor på sig att överklaga domen till hovrätten. Om något överklagande inte inkommer inom denna tid vinner domen laga kraft och blir därmed slutlig. För att hovrätten ska pröva ett eventuellt överklagande krävs det att hovrätten meddelar prövningstillstånd.


För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2019.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar