Rättelse av kommuniké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB 2019-01-25

Stockholm 2019-01-31

I kommunké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall som publicerades 2019-01-25 redogjordes inte beslutspunkt 8 på ett korrekt sätt. Rätt i nämnd punkt ska vara följande:

8. Beslut om omvänd aktiesplit

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en omvänd aktiesplit där 100 aktier läggs samman till 1 aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.

För att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier har bolagets största ägare, åtagit sig att reservera aktier i syfte att kompensera aktieägare som förfördelas med anledning av sammanläggningen med innehav som inte är delbara med 100.

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

I övrigt var kommunikén riktig och överensstämmande med vad som beslutades på stämman.

//


För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se  


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.

Dokument & länkar