Skatteverkets utlåtande om utdelning av aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB

Report this content

Stockholm 2016-02-24

På den extra bolagstämman den 27 oktober 2015 beslutades att Bolaget skulle dela ut aktier i dotterbolaget Mobilåtervinning Sverige AB. Skatteverket har nu kommit med ett utlåtande om vad värdet på de utdelade aktierna ska tas upp till i deklarationen.

Mobilåtervinning Sverige AB (559026-5566):

Skatteverkets beräkningar är följande. Aktierna i Stureguld är noterade vid Aktietorget. Den sista dagen för handel med aktierna i Stureguld med rätt till utdelning var den 14 december 2015. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 0,271 kronor. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning av aktier var den 15 december 2015. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 0,235 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgifterna för aktier i Stureguld bör därför (0,235/ 0,271=)

87 procent hänföras till aktier i Stureguld och 13 procent till aktier i Mobilåtervinning.

Skatteverkets fullständiga utlåtande finns tillgängligt på Bolagets kontor och i bifogad bilaga.

Johan Nilsson

VD

08-720 06 10

Kontakt@stureguld.se

www.stureguld.se