Styrelsens förslag till beslut inför kommande årsstämma 2018-04-19

Report this content

Precisionsmetall Group AB (“Bolaget”) håller årsstämma 2018-04-19. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 11-17. För fullständig dagordning se Bolagets hemsida.

11. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter

12. Styrelsen föreslår att arvoden till styrelsen ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per ledamot som ej är anställda i Bolaget. Revisor ska ersättas med löpande räkning

13. Styrelsen föreslår omval av samtliga ledamöter, Hans Orre, Stefan Wilhelmsson, Christian Kronegård och Robin Vestersten.

14. Till revisor föreslås Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som ansvarig revisor.

15. Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsen föreslår ersättningspolicy, villkor  och riktlinjer till bolagsledningen enligt följande: Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max kunna uppgå till tolv månadslöner. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, betydande andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde, transparens och enkelhet. "Farfars-principen", varje enskild medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmaste chef med utgångspunkt från ovan. Styrelsen för Precisionsmetall Group AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

16. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen om nyemissioner enligt:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att ta beslut om fram till kommande årsstämma ges rätten att besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsordningen begränsar, med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Motivet till bemyndigandet är att Bolaget även framledes ska kunna fortsätta att utveckla befintlig verksamhet och möjliggöra expansion i form av förvärv inom handel med fler metaller.

17. Incitamentsprogram för styrelse och ledande befattningshavare kommer inte att genomföras.

// Styrelsen

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se
Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar