Styrelsens förslag till punkterna 11- 17 på årsstämman

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter:

Styrelsen föreslår 4 ledamöter.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor:

Halvt prisbasbelopp vardera till ledamöterna.

13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter:

Omval av Hans Orre och Stefan Wilhelmsson samt nyval av Christian Kronegård och Robin Vestersten.

Christian Kronegård född 881229 är ny VD i Stureguld Sverige AB och tillträdde den 11 mars 2016.

Robin Vestersten född 860314 har tidigare studerat på Kungliga tekniska högskolan, och har sedan november 2015 arbetat på Mobilåtervinning i Sverige AB. Idag är Robin anställd som VD i Pantaluren AB. Robin var innan dess anställd på Stureguld Sverige AB.

14. Val av revisor:

Styrelsen föreslår Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Berit Holmgren och medrevisor Elena Entina.

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen:

Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till bolaget samt behålla medarbetare under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolagets och dess dotterbolag finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max kunna uppgå till sex månadslöner. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, betydande andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde, transparent och enkelhet. “Farfarsprincipen”, varje enskild medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmste chef med utgångspunkt från ovan. Stureguld Sverige AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

16. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma genomföra nyemissioner om upp till 30 000 000 nya aktier med aktieägares företrädesrätt.

Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant.

17. Beslut om ny Bolagsordning:

Styrelsen föreslår om namnändring av bolaget till:

Förslag 1: GoldX International AB (publ)

Förslag 2: GoldX Group AB (publ)

Förslag 3: GuldX International AB (publ)

18. Stämmans avslutande

Dokument & länkar