Utfall i företrädesemission

Report this content

Stockholm 2019-04-11

Precisionsmetall Group AB har avslutat företrädesemission som beslutades den 12 mars 2019. Teckningstiden löpte under perioden  27 mars - 10 april 2019. Totalt tecknades det aktier för 434 334,40 SEK. Utan företräde tecknades det aktier för 90 374,40 SEK, med företräde 343 960 SEK. Teckningsgraden uppgick till 12,3 %.

Aktiekapitalet ökar med 108 583,56 SEK. Bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår till 1 168 011,56 SEK och antal aktier till 2 920 030 stycken.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandumet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 12 april 2019. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Spotlight Stock Market fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.

Emissionskostnaderna uppgår till ca 420 000 SEK. Bolaget tillförs ca 15 000 SEK efter kostnader.


För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2019.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.

Dokument & länkar