BOKSLUTSRAPPORT 2017

Perioden januari - december 2017 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för 2017 var 173,0 Mkr (172,4)
  • Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till -4,8 Mkr (1,5)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 Mkr (4,7)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Ett avslutande kvartal där produktionskostnaderna började komma i balans med försäljningspriserna

2017 har bjudit på stora utmaningar för underleverantörerna till fordonsindustrin. Redan under andra halvåret 2016 började stålpriserna stiga kraftigt som en direkt konsekvens av de av EU införda importtullarna på stål från Kina. Stålpriserna fortsatte att stiga kraftigt även första halvåret 2017. Året har också präglats av hög efterfrågan inom fordonsindustrin, i synnerhet inom lastbilsbranschen. Den höga efterfrågan har inte kunnat mötas med motsvarande grad av investeringar utan har medfört en mycket hög beläggningen i hela leverantörskedjan, från materialleverantörerna, via diverse leverantörer av legotjänster såsom härdning och ytbehandling. Den höga beläggningen har tyvärr orsakat ökade produktionskostnader vilka överstigit bidraget från den ökade försäljningen, där kostnader för produktionsövertid, expresstransporter till kund och forceringskostnader hos underleverantörer ökat markant under året. Bolaget insåg emellertid tidigt dessa lönsamhetsmässiga utmaningar och satte i ett tidigt skede in aktiviteter för att möta dessa. Tack vare dessa tidiga insatser uppvisar bolaget en kraftigt förbättrad lönsamhet under fjärde kvartalet. Sedan september månad är bolaget åter lönsamt. Detta är vi mycket stolta över. Dock återstår fortsatt hårt arbete med att återupprätta en tillfredsställande lönsamhetsnivå.

Omsättningen för helåret 2017 uppgick till 173,0 Mkr (172,4), vilket är marginell ökning med föregående år. Anledningen till detta är att några detaljer nådde slutet av sin livscykel under året, vilket medförde ett omsättningstapp om cirka 20 Mkr.

För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 48,4 Mkr (43,0), vilket är en ökning med 12,6% mot föregående år. Rörelseresultatet förbättrades också väsentligt till 0,4 Mkr (-0,3), trots att bolaget gjorde en betydande förlust på drygt 0,4 Mkr på ett paket med finklippningsverktyg till en kund. Det är dock bolagets bedömning att fördyringen kommer att återbetala sig då detaljerna blir billigare att producera än tidigare kalkylerat.

Det operativa kassaflödet är positivt för helåret och uppgår till 1,3 Mkr (4,7).

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018 kl. 08:30 CET.

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera

Dokument & länkar