Informationsbrev till aktieägare i Precomp Solutions AB (publ) ("Bolaget") om den kommande riktade nyemissionen

Report this content

Informationsbrev till aktieägare i Precomp Solutions AB (publ) ("Bolaget") och andra investerare om Bolagets situation, om den kommande riktade nyemissionen, samt information till de investerare som önskar delta i Bolagets kommande nyemission.

 

Bäste aktieägare och framtida investerare.

2017 var ett ganska tufft år för Bolaget då avtal om materialpris med några stora kunder hindrat nödvändiga prishöjningar. Dessa avtal har ofta 6-9 månaders eftersläpning på prisjusteringar. Det var ovanligt stora höjningar av materialpriserna de senaste 18 månaderna. Mycket beror på importrestriktioner inom EU på billigt kinesiskt stål.  

Under hösten och vintern ökade också efterfrågan från industrin.

För att möta prispressen och den ökande efterfrågan har Bolaget vidtagit en mängd åtgärder för att effektivisera produktionen. Under hösten har även några medarbetare fått lämna Bolaget.

När Bolaget hade erhållit ett bättre internt materialflöde så gick en välbelagd finklippningspress sönder. Reparation har skett men den har inte uppnått full kapacitet. Ytterligare en större service måste genomföras under april.

Förlorad produktionskapacitet har delvis kompenserats med ökad skiftgång i andra finklippningspressar.

Efterfrågan på tillverkningskapacitet är för närvarande mycket hög generellt sett i industrin och den har fyllt upp all ledig kapacitet hos flera underleverantörer som exempelvis härdare och ytbehandlare som Bolaget också är beroende av.

Delar av förlusterna 2017 kan också härröras till kostnader för olika störningar i verksamheten (forceringskostnader, expresstransporter, justeringskostnader och kassationskostnader) som delvis är beroende på egen ineffektivitet men också på kapacitetsbrist i underleverantörskedjan.

Process- och organisationsutveckling för att minska dessa kostnader pågår och kommer att vara en central del av Bolagets interna effektivitetshöjning under 2018.

Ett par produkter har under 2017 närmat sig slutet på sin livslängd och under 2018 har nya produkter påbörjat sin livscykel. Mycket spännande är en produkt till Autoliv som utgör ett delsystem till ett nyutvecklat säkerhetssystem där volymerna ökar under hösten och sedan kommer att öka ytterligare under kommande år. Med denna produkt kommer också krav på en automatiserad produktion för att hantera kommande höga volymer.

Av koncernens omsättning på 180 Mkr kommer cirka 150 Mkr från Bolagets verksamhet i Ulricehamn och cirka 30 Mkr från verksamheten i Bulgarien som drivs av ett helägt dotterbolag till Bolaget.

Under de senaste månaderna har koncernens resultat varit svagt positivt och det visar att insatta åtgärder börjar ge resultat.

Koncernen prognostiserar att under 2018 nå ett resultat på mellan 4 och 8 Mkr. De viktigaste förutsättningarna för ett positivt rörelseresultat är att konjunkturen håller i sig, att inga större konflikter sker i världen eller på finansmarknaderna samt att inte problemen i underleverantörskedjorna ökar eller att Bolaget i övrigt får fler nya inre störningar.

Det finns en hel del dolda värden i Bolaget. Exempelvis har Bolaget flera fastigheter mellan Rv40, ån Ätran och centrum i Ulricehamn som för 4 år sedan värderades till 25 Mkr av kommunen men som är inköpta för 10 Mkr och lågt belånade. Fastigheterna ligger på av Bolaget ägd mark som endast är delvis bebyggd.

Bolaget har 13 finklippningspresslinor med olika presskapacitet som är helt avbetalda och med endast ett bokfört värde av cirka 1,5 Mkr. Marknadsvärdet på dessa är betydande. Priset för en ny finklippningspresslina uppgår till 10-20 Mkr beroende på dess presskapacitet.

Bolagets kreditgivare ”Ulricehamns Sparbank” är en lokal sparbank som beviljat Bolaget en utökad kredit för att hantera rörelsekapitalbehovet under året.

Den förlust som uppkom under förra året i kombination med en ökad efterfrågan på Bolagets produkter har skapat ett ökat behov av kapital för både förlusttäckning samt expansion.

Styrelsen i Precomp Solutions AB (publ) har beslutat med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2017, att inleda processen med att genomföra en riktad nyemission. Den 2 mars 2018 skickade styrelsen ut ett pressmeddelande med de huvudskaliga villkoren för den planerade emissionen. Nedan följer information om hur befintliga aktieägare samt nya investerare kan anmäla sitt intresse att delta i emissionen.

Emissionen i sammandrag och anmälan om intresse att delta i emissionen

Emissionen avser endast aktier av serie B och vid full teckning kommer antalet aktier att öka med 2 160 440 B-aktier från 10 802 202 till 12 962 642, fördelat på 907 490 A-aktier och 12 055 152 B-aktier.

Emissionskursen kommer vara mellan 1,90 – 2,30 kr per aktie beroende på intresse hos tilltänkta investerare. Emissionskursen kan sättas högre om stort intresse finns för erbjudandet.

Vid en emissionskurs på 2,00 kr kommer Bolaget att tillföras 4,3 Mkr

Den riktade emissionen är planerad att genomföras under mars månad.

Emissionsvillkoren kommer att beslutas under mars månad av styrelsen.

Styrelsemedlemmar och några nuvarande ägare har i dagsläget garanterat 2,6 Mkr.

Ingen ersättning utgår till garanterna.

Emissionen kommer att genomföras som en riktad emission utan företräde för nuvarande ägare. Emissionen kommer i första hand att riktas mot de befintliga ägare eller nya investerare som vill teckna sig för mer än 20,000 kr. Syftet är att tillgodose Bolagets behov av större rörelselikviditet samt att öka antalet aktieägare i Bolaget som innehar större aktieposter.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att styrelsen av tids- och kostnadsskäl bedömt att en riktad emission är lämpligare än en företrädesemission. En företrädesemission kräver mer omfattande prospekt- och hanteringskostnader.

Befintliga ägare eller investerare som önskar delta i emissionen skriver ett mail till teckna@precomp.com (eller brev till Bolaget) och anger sitt namn, adress, telefonnummer, mail och person- eller organisationsnummer samt uppger med vilket belopp man är villig att teckna.

När styrelsen fastställer teckningskursen kommer de som lämnat teckningsintresse att kontaktas och fullständig teckningsanmälan kommer att skickas ut. Betalning för de tecknade aktierna ska ske under senare halvan av mars 2018.

Styrelsens beslut om riktad emission kan komma att villkoras av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Slutlig utformning av beslutet om den riktade emissionen med tillhörande emissionsvillkor kommer att tas fram tillsammans med Bolagets jurister.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Reinhold Dånmark, styrelseordförande 0707 55 58 59

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018 kl 10.00.. 

Prenumerera