Kallelse till extra bolagsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 

Aktieägarna i Precomp Solutions Aktiebolag (publ), 556074-2800 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma Torsdag den 11 oktober 2018 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 5 oktober 2018 (avstämningsdagen), dels senast 9 oktober 2018 ha anmält sitt deltagande till Bolaget

 •  skriftligen under rubriken "Extra bolagsstämma" på adress Box 194, 523 24 Ulricehamn, eller
 •  per e-post till anette.aberg@precomp.com eller ulla.lofdahl@precomp.com eller
 •  per telefon 0321-530800.

Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 5 oktober 2018 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

Ombud 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av förslaget till dagordning.
 5. Val av justeringsman.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
 8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 7)

Styrelsen beslutade den 23 juli 2018, under förutsättning av bolagsstämmans senare godkännande, om en riktad nyemission av högst 2 000 264 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 800 369,82 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma ett begränsat antal personer och organisationer som specificeras i nedan tabell. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,81 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Betalning genom kvittning kan ske efter godkännande från styrelsen. Om alla aktier tecknas och betalas kontant kommer 3 620 477,84 kronor att ha inbetalats för aktierna.
  Tecknare Antal aktier
  Anders Jansson 133 702
  Bo Nilsson 82 873
  Conatum AB 137 120
  Eva Dånmark 226 244
  Fastbiz AB 100 000
  Harriet Lid 276 244
  Johan Göth 55 249
  Lars Stål 2 500
  Lidhs Förvaltning AB 27 625
  Magnus Vahlquist 359 116
  Martin West 229 230
  Reinhold Dånmark 226 239
  Roland Svensson 6 000
  Sound Invest AB 138 122
  Totalt 2 000 264
   
 2. Teckning sker genom betalning av de nyemitterade aktierna senast den 31 juli 2018.
 3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 4. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
 5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är förträdda vid bolagsstämman.

Upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § ABL.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.precomp.com. Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

****** 

19 september 2018

Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta
Reinhold Dånmark, styrelseordförande 0707 55 58 59

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Precomp Solutions är noterat på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018 kl 18.00. 

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera

Dokument & länkar