Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 27 april 2017

Report this content

Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ),

den 27 april 2017

Vid årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 27 april 2017 fastställdes styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedlen överförs i ny räkning. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2016.

Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Precomp Solutions AB (publ) omvälja Reinhold Dånmark, ordförande, samt Stig-Arne Blom och Martin Larsson. Som ny ledamot efter Kajsa Södergran valdes Harriet Lidh. Till suppleant omvaldes Anders Jansson.

Vid årsstämman beslutades att till revisor omvälja Markus Hellsten, Ernst & Young AB.

Det beslutades om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 480 000 kronor samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning. Årstämman beslutade även att de tre största ägarna ska utse var sin representant att ingå i valberedningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier.

Ulricehamn 2017-04-27

Precomp Solutions AB (publ)

Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884, martin.west@precomp.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 1700 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar