Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2019

Report this content

Vid årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2019 fastställdes styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedlen överförs i ny räkning. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag. 

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2018. 

Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Precomp Solutions AB (publ) omvälja Reinhold Dånmark, Harriet Lidh, Stig-Arne Blom och Martin Larsson. Till styrelsens ordförande valdes Stig-Arne Blom. Till suppleant valdes Martin West. 

Det beslutades om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 480 000 kronor samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning. Årsstämman beslutade även att de tre största ägarna ska utse var sin representant att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att under fjärde kvartalet kontakta dessa ägare. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och med en total maximal ökning med 20% av nuvarande antal aktier.

För ytterligare information kontakta

Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884, martin.west@precomp.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 16:30 CET.

Prenumerera