Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ),den 16 juni 2008

Vid årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 16 juni 2008 fastställdes styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedeln överförs i ny räkning. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2007.

Vid årstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Precomp Solutions AB (publ) omvälja Carl Rosenblad, ordförande, Ove Hansson, Lars-Olof Bergsten och Manfred Baaske. Till revisor nyvaldes Bror Frid på fyra år och till revisorssuppleant nyvaldes Anders Trast Winqvist på ett år. Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 60 000 kronor samt om arvode till revisorer.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ihuvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och ersättningar samt övriga anställningsvillkor. Utöver fast lön och ersättning skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig ersättning,vilken skall vara begränsad till motsvarande maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

Årsstämman gav bemyndigande för styrelsen att emittera teckningsoptioner till vissa ledande befattningshavare, på marknadsmässiga villkor. Bolaget skall emittera högst 1 080 000 teckningsoptioner motsvarande lika många aktier av serie B. Rätt att teckna
teckningsoptionerna skall tillkomma bolagets helägda dotterbolag Markground IndustriAB. Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget ska tillkomma ledande befattningshavare. Priset för förvärv av teckningsoptionerna skall motsvara teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet, enligt extern värdering utförd av värderingsman med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes optionsvärderingsmodell).

Årsstämman gav bemyndigande för styrelsen att, vid ett tillfälle intill nästkommandeårsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Bolagets aktieägare varvid två (2) gamla aktier berättigar tillteckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen skall uppgå till 1,00 kr. Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser av huvudägare och garantiförbindelser av ett garantikonsortium.

Precomp Solutions AB (publ)

För ytterligare information:
Lars-olof Bergsten, VD och Koncernchef
Telefon 0321-530800

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera

Dokument & länkar