Precomp Solutions AB (publ) får nya huvudägare och tar in aktieägarlån på 10 miljoner kronor

En uppgörelse har träffats innefattande att Precomp Solutions huvudägare, Precomp Holding AB, avyttrar sina aktier i bolaget till en grupp investerare som ska tillskjuta 10 miljoner kronor i form av aktieägarlån till bolaget. Vidare avser styrelsen att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om kvittningsemission genom vilken aktieägarlånen omvandlas till aktier i Precomp Solutions AB (publ).

Huvudägaren i Precomp Solutions AB (publ), Precomp Holding AB, har under en tid fört diskussioner med potentiella investerare om hur kapitalet i Precomp Solutions AB (publ) ska kunna stärkas. En uppgörelse med en grupp av, från varandra fristående, investerare har nu träffats. Innebörden av uppgörelsen är att Precomp Holding säljer samtliga sina aktier, vilka motsvarar ca 47,2 procent av kapitalet och 67,8 procent av rösterna i bolaget, till dessa investerare samt att investerarna ska lämna aktieägarlån till Precomp Solutions AB (publ) på sammanlagt 10 miljoner kronor.

Investerarna utgörs av Jan Asplund genom bolag (ny aktieägare), Magnus Vahlqvist (befintlig aktieägare), Harriet Lidh (styrelseledamot), Lars-Olof Gustavsson genom bolag (ny aktieägare), Stig-Arne Blom (styrelseordförande) Peter Sprigg (VD), Martin West med familj (ledningsgrupp), Andreas Ljungberg (ledningsgrupp), Stefan Inhammar (ledningsgrupp), och Lars-Olof Gustafsson (ledningsgrupp).

Vidare avser bolaget föreslå att en extra bolagsstämma under Q3 ska besluta om en kvittningsemission varigenom aktieägarlånen omvandlas till aktier i Precomp Solutions AB (publ). Teckningskursen för sådan kvittningsemission har som en del i uppgörelsen fastställts till en krona. Ytterligare information avseende detta (inklusive villkoren för sådan emission) kommer att offentliggöras i kallelsen till sådan extra bolagsstämma.

För ytterligare information kontakta

Stig-Arne Blom, styrelseordförande Precomp Solutions AB (publ), 070-525 16 15, stigarne@blom.pp.se

Peter Sprigg, CEO/VD Precomp Solutions AB (publ), 073-994 09 13, peter.sprigg@precomp.com

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 kl. 16.05 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar