Riktad nyemission i Precomp Solutions AB

Styrelsen för Precomp Solutions AB (”Precomp”) har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2017, att inleda processen med att genomföra en riktad nyemission om 4,1 – 5,0 Mkr beroende på intresse hos tilltänkta investerare

Precomp avser att använda emissionslikviden för att finansiera och säkra bolagets fortsatta drift då ökande volymer medför behov av större rörelselikviditet.

Emissionen i sammandrag

Emissionen avser endast aktier av serie B och vid full teckning kommer antalet aktier att öka med 2 160 440 B-aktier från 10 802 202 till 12 962 642, fördelat på 907 490 A-aktier och 12 055 152 B-aktier.

Emissionskursen kommer vara mellan 1,90 – 2,30 kr per aktie beroende på intresse hos tilltänkta investerare.

Vid en emissionskurs på 2,00 kr kommer bolaget att tillföras 4,3 Mkr

Den riktade emissionen planeras att genomföras under mars månad.

Emissionsvillkoren kommer att beslutas under mars månad.

Styrelsen och några större ägare har i dagsläget garanterat 2,6 Mkr.

Ingen ersättning utgår till garanterna.

Information kommer att delges befintliga aktieägare via brev samt finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.precomp.com) under vecka 10.

För ytterligare information kontakta
Reinhold Dånmark, styrelseordförande 0707 55 58 59

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018 kl 08.30. 

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera