Styrelsen för Precomp Solutions AB har beslutat att förlänga tidsplanen för den planerade riktade nyemissionen

Report this content

Under arbetet med att genomföra den riktade emissionen har en utländsk industrigrupp med liknande verksamhet som Precomp Solutions AB visat intresse att teckna aktier i den riktade nyemissionen.

Med anledning härav har styrelsen beslutat att senarelägga det definitiva beslutet om nyemissionen till den 10 april 2018.

För ytterligare information kontakta
Reinhold Dånmark, styrelseordförande 0707 55 58 59

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Precomp Solutions är noterat på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. . Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018 kl 16.00. 

Prenumerera