Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 · Ökad nettoomsättning 51,9 (25,6) MSEK · Förbättrat rörelseresultat -33,2 (-59,8) MSEK · Orderingång 45,7 (321,6) MSEK · Likvida medel 82,5 (109,6) MSEK · Strategisk order från Leclerc Scarmor i Frankrike Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång: · Avtal med AWEK Nord C-POS systems, ledande tysk kassasystemsleverantör Verksamhet Tredje kvartalet är normalt något svagare med hänsyn till låg aktivitet från kunder i samband med semestermånader. Försäljningen blev något lägre än beräknat på grund av försenade leveranser till Japan. Dessa leveranser har dock genomförts under oktober månad. Orderingången uppgick till 4,9 (307,1) MSEK under tredje kvartalet och till 45,7 (321,6) MSEK för årets första nio månader. Orderingången under tredje kvartalet 2001 bestod i huvudsak av en order ifrån Pricers japanska partner Ishida som skall levereras över fem år. Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 288 (340) MSEK. Övervägande delen av Pricers order läggs i USD och valutaförändringarna påverkar därför värderingen av orderstocken i SEK. Det åtgärdsprogram som beslutades om i november 2001 slutfördes till största delen redan under första kvartalet. Effekterna av kostnadsreduktionen uppkommer successivt under 2002. Pricers franska dotterbolag fick under tredje kvartalet en strategiskt viktig order på ett ESL-system (Electronic Shelf Label) i dagligvarukedjan Leclerc i Frankrike. Det är Pricers första installation med den nya generationen produkter (R3) i Frankrike. Marknad Signaler på ett ökat intresse har registrerats från flertalet marknader och kunder bl a i Tyskland, Belgien och Holland. Belgien har stigit fram som en marknad där Pricer har genomfört ett ökat antal installationer. Vidare ökar antalet installationer för Pricer i Japan på ett tillfredsställande sätt. Ytterligare tecken på att marknaden utvecklas positivt är att en stor engelsk detaljhandelskedja har beslutat sig för att införa elektronisk prismärkning. Nettoomsättning och resultat Under kvartalet var nettoomsättningen 13,7 (7,8) MSEK. Nettoomsättningen påverkades av att en del av leveranserna till den japanska marknaden försenades. Leveranserna har istället skett under oktober månad. Under de första nio månaderna uppgick nettoomsättningen till 51,9 (25,6) MSEK, vilket är en fördubbling jämfört med samma period föregående år och mer än den totala omsättningen 2001. Bruttoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 2,8 (2,6) MSEK och under de första nio månaderna till 8,7 (3,5) MSEK. Bruttomarginalen för tredje kvartalet var 20 (33) % och för de första nio månaderna 17(14) %. Förändringen i marginalen för tredje kvartalet 2002 jämfört med tredje kvartalet 2001 kan i huvudsak härledas till upplösning av garantireserv och valutaeffekter. Rörelsekostnaderna under tredje kvartalet minskade till 11,2 (23,0) MSEK och för de första nio månaderna till 41,9 (63,3) MSEK. Under tredje kvartalet uppkom engångskostnader som uppgick till 0,3 MSEK. Kostnaderna avsåg det nya kontoret i Sollentuna som Pricers svenska verksamhet flyttar till i november. Rörelseresultatet under kvartalet förbättrades jämfört med 2001 och uppgick till -8,4 (-20,4) MSEK. För de första nio månaderna var rörelseresultatet -33,2 (-59,8) MSEK. Finansnettot för kvartalet var 0,4 (-2,4) MSEK och för de första nio månaderna -2,4 (-7,0) MSEK. Finansnettot påverkades under det första nio månaderna av negativa valutakursdifferenser till följd av den svaga USA- dollarn. Nettoresultatet för kvartalet var -8,0 (-22,8) MSEK och för de första nio månaderna -35,6 (-66,8) MSEK. Nettoomsättning och rörelseresultat, MSEK jul-sept jul-sept jan-sept 2002 jan-sept 2002 2001 2001 Nettoomsättning 13,7 7,8 51,9 25,6 Kostnad såld -10,9 -5,2 -43,2 -22,1 vara Bruttoresultat 2,8 2,6 8,7 3,5 Omkostnader -11,2 -23,0 -41,9 -63,3 Rörelseresultat -8,4 -20,4 -33,2 -59,8 Bruttomarginal 20 % 33 % 17 % 14 % % Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten var under tredje kvartalet - 21,6 (-15,2) MSEK och för de första nio månaderna -58,0 (-55,2) MSEK. Likvida medel uppgick till 82,5 (109,6) MSEK. Kassaflödet har under de första nio månaderna påverkats av omstruktureringskostnaderna på 8 MSEK för åtgärdsprogrammet. Den ökade försäljningen under året har medfört ett behov av ett större säkerhetslager. Som tidigare meddelats har den under våren 2002 genomförda emissionen inte betalats till fullo. En av medlemmarna i garantikonsortiet har, trots skyldighet därtill, inte inbetalat sin andel. Ca 1,7 MSEK återstår att betala. Styrelsen i Pricer kommer därför att förklara 1 750 000 B- aktier förverkade. Patent- och registreringsverket kommer därefter besluta om motsvarande nedsättning av bolagets aktiekapital. Pricer har för avsikt att driva frågan om den uteblivna betalningen rättsligt gentemot garanten. Det inträffade har ingen väsentlig negativ påverkan på bolagets finansiella ställning. Omkostnaderna för avyttringen av Intactix belastade kassaflödet från investeringsverksamheten, men inte resultatet, med 0,6 MSEK under de första nio månaderna. För avvecklingen av Intactixkoncernen återstår ca 7 MSEK i kostnader som är skuldförda. Avvecklingen av Intactixkoncernen går långsammare än beräknat. Det kan inte uteslutas att ytterligare kostnader kan tillkomma. Skattemyndigheten har meddelat ändrad taxering avseende moms på emissionskostnader 3,4 MSEK, som 1999 deklarerades enligt då gällande uppfattning från RSV. Pricer har överklagat beslutet och har inte skuldfört beloppet. Skulle högsta instans beslut vara detsamma som skattemyndighetens kommer Pricer att redovisa utbetalningen direkt emot eget kapital. Investeringar De totala investeringarna under tredje kvartalet uppgick till 0,3 (0,4) MSEK och för de första nio månaderna 0,9 (0,8) MSEK . Personal Medelantalet anställda under första nio månaderna uppgick till 36 (44) medan antalet anställda per den 30 september 2002 uppgick till 31 (46). Moderbolaget Under de första nio månaderna var moderbolagets nettoomsättning 51,5 (25,2) MSEK och resultatet före bokslutsdispositioner blev -35,3 (-54,1) MSEK. Investeringarna uppgick till 0,9 (0,8) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 81,1 (80,6) MSEK per den 30 september 2002. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter. Jämfört med årsredovisningen 2001 tillämpas från och med den 1 januari 2002 följande nya rekommendationer RR1:00 Koncernredovisning, RR15 Immateriella tillgångar, RR16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar och RR17 Nedskrivningar. Tillämpningen av dessa rekommendationer har inte haft någon väsentlig inverkan på bolagets resultat och ställning. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Pricer har ingått avtal med en ledande kassasystemsleverantör i Tyskland, AWEK Nord C-POS systems. Avtalet innebär att C-POS systems skall sälja, installera och underhålla Pricers ESL-system på den tyska marknaden. En särskild enhet har skapats med företrädare för de båda företagen för att säkra en kundorienterad försäljnings- och utvecklingsprocess. Prognos Åtgärdsprogrammet syftar till att genom en kraftig minskning av de fasta kostnaderna möjliggöra en snabbare förbättring av rörelseresultatet i takt med att omsättningen ökar. Marknadsutvecklingen får även fortsättningsvis anses vara svårbedömd, dock finns alltmer positiva indikationer på ett generellt ökat intresse. Styrelsen bedömer att likviden från nyemissionen skall tillgodose Pricers kapitalbehov intill dess att verksamheten genererar positivt kassaflöde, vilket beräknas ske under första halvåret 2004. Denna prognos är oförändrad från delårsrapporten för andra kvartalet 2002. Nästa rapportdatum Bokslutskommuniké för 2002 kommer att publiceras den 13 februari 2003. Uppsala den 7 november 2002 Pricer AB (publ) Jan Forssjö Verkställande Direktör denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 018-18 81 00 Pricer AB (publ), grundat i Uppsala 1991, har en världsledande position som leverantör av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet. Med det största produktutbudet på marknaden är Pricers ESL system installerat i mer än 300 butiker i tre kontinenter. På kundlistan återfinns bland andra Europas näst största detaljhandelskedja och några av de största detaljhandelskedjorna i Japan. Pricer, i samarbete med ytterst kompetenta partners, erbjuder en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggs- produkter, applikationer och tjänster. Pricer AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida; www.pricer.se . Registrering för att automatiskt mottaga nyheter kan ske via webbplatsen. Ny adress fr o m 18 november 2002: Bergkällavägen 20-22 192 79 SOLLENTUNA Tfn: 08-505 582 00 Fax:08-505 582 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar