Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 · Order från Metro på minst 14 MSEK · Partneravtal med TOSHIBA TEC EUROPE i Belgien och order på ESL- system till tre butiker i Belgien · Ökad orderingång 40,8 (14,5) MSEK · Ökad nettoomsättning 38,2 (17,8) MSEK · Förbättrat rörelseresultat -24,8 (-39,4) MSEK · Tidigare spärrade tillgodohavanden om ca 24 MSEK frisläppta · Skulden till Telxon slutreglerad · Likvida medel 98,9 (125,5) MSEK · Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång: · Order på ESL-system till ytterligare tre butiker från nya partnern TOSHIBA TEC EUROPE · Pricer flyttar huvudkontoret till Sollentuna · Verksamhet Orderingången för kvartalet uppgick till 18,1 (2,7) MSEK, en väsentlig ökning jämfört med samma period föregående år. Under första halvåret var orderingången 40,8 (14,5) MSEK. En order om minst 14,0 MSEK erhölls under kvartalet från den tyska detaljhandelskedjan Metro avseende batteribyte och tillbehör till befintliga system. Order erhölls från TOSHIBA TEC EUROPE i Belgien avseende tre ESL-system (Electronic Shelf Label) varav ett redan installerats i butiker tillhörande detaljhandelskedjorna SPAR och Delhaize. Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 292 (28) MSEK. Övervägande delen av Pricers order läggs i USD och valutaförändringarna påverkar därför värderingen av orderstocken i SEK. Under perioden tecknades ett avtal med TOSHIBA TEC EUROPE i Belgien. Avtalet innebär att TOSHIBA TEC skall sälja, installera, integrera och ge support på Pricers ESL-system till sina kunder i Belgien. TOSHIBA TEC EUROPE är en ledande leverantör av informationssystem för detaljhandeln i Europa. Genom Pricers japanska partner ISHIDA har ytterligare 20 butiker installerat Pricers ESL-system under första halvåret. Pricers ESL-system finns nu hos ett flertal japanska detaljhandelskedjor. Under första halvåret har Pricers ESL-system installerats i ytterligare 14 butiker på den svenska marknaden. Det åtgärdsprogram som beslutades om i november 2001 slutfördes till största delen redan under första kvartalet. Effekterna av kostnadsreduktionen uppkommer successivt under 2002. Marknad Det senaste årets intresse för ESL-system har resulterat i en ökad takt av installationer i såväl Central Europa som Nord Amerika och Asien. En av de största detaljhandelsmässorna med speciell fokus på systemlösningar för handeln, Retail Solutions, har under perioden gått av stapeln i Chicago, USA. Indikationerna från mässan gav ytterligare signaler på en försiktigt positiv trend. Nettoomsättning och resultat Under kvartalet ökade nettoomsättningen till 20,5 (9,5) MSEK vilket är mer än en fördubbling jämfört med samma period förra året. Under första halvåret uppgick nettoomsättningen till 38,2 MSEK vilket är mer än den totala omsättningen 2001. Den största delen av leveranserna avsåg den japanska marknaden. Bruttoresultatet förbättrades jämfört med andra kvartalet 2001 och uppgick till 2,3 (0,8) MSEK och för halvåret till 5,9 (0,9) MSEK. Bruttomarginalen för andra kvartalet var 11(8) % och för halvåret 15 (5) %. Försämringen i förhållande till första kvartalet förklaras till övervägande del av orealiserade kursförluster p.g.a. den svaga USA- dollarn. Rörelsekostnaderna under andra kvartalet minskade till 14,0 (20,0) MSEK och för första halvåret till 30,7 (40,3) MSEK. Rörelseresultatet under kvartalet förbättrades jämfört med 2001 och uppgick till -11,7 (-19,2) MSEK. För första halvåret var rörelseresultatet -24,8 (-39,4) MSEK. Finansnettot för kvartalet var -2,2 (-0,6) MSEK och för halvåret -2,8 (- 4,6) MSEK. Finansnettot påverkades under det andra kvartalet av negativa valutakursdifferenser till följd av den svaga USA-dollarn. Nettoresultatet för kvartalet var -13,9 (-19,2) MSEK och för första halvåret -27,6 (-44,0) MSEK. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 018-18 81 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT01020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT01020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar