Kommuniké från årsstämma 2023 i Pricer AB

Report this content

Årsstämman i Pricer AB ägde rum den 7 juni 2023. Följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes samt nyval av Bernt Ingman, Torbjörn Möller, Emil Ahlberg och Ole Mikael Jensen. Till styrelsens ordförande nyvaldes Bernt Ingman.

Styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 650 000 SEK till ordföranden och 325 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman som inte är anställda i bolaget. Arvode till ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott ska utgå i tillägg med 50 000 SEK vardera.

Som revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB med Jakob Wojcik som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTI 2023) omfattande vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 420 000 B-aktier.


Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av högst 420 000 teckningsoptioner samt godkännande och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare i LTI 2023. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 420 000 egna B-aktier till deltagarna i LTI 2023.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående B-aktier vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga B-aktier i Bolaget.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelser av egna B-aktier. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen på bolagets hemsida www.pricer.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com